Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Sayın Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar'ın Açış Konuşması

 

Değerli misâfirler hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Yüzyıllar boyunca tarih sahnesinde varlığını sürdüren Türk Milleti, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, bunu yaparken de kendi kültürel değerini yaratmıştır. Bu süreç içerisinde önce Çin, bilâhare Arap, Acem ve Bizans Kültürleri ile yakın münâsebet kurmuş ; zaman zaman onları etkilemiş, bazen de onların etkisinde kalarak yeni sentezler vücûda getirmiştir. Ancak aslî kimliğini kaybetmeden sâhibi olmakla iftihâr ettiğimiz günümüzdeki zenginliğine ulaşmıştır.


Bugün dünya milletleri arasında kültür varlıklarına ve kültürel birikimlere en fazla sâhip olan milletlerin başında, mensûbu olmakla gurur duyduğumuz Türk Milleti gelmektedir.
Cumhuriyetimizin kurucu aziz Atatürk’ ün:
“ Türk Milleti’ nin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin güzel sanatlara sevgisini, mütemâdiyen ve her türlü vâsıta ve tedbirle besleyerek inkişâf ettirmek millî ülkümüzdür. ” ve “ Sanatsız kalan bir milletin hayât damarlarından biri kopmuş demektir.” vecîzelerini iyi anlamalı, güzel sanatların en hassâs ve en önemli bir dalı olan Türk Mûsikîsi ile ilgili kalıcı ve güzel işler ortaya konulmalıdır. Zirâ millî kimliğimizin korunması ve sağlanmasının bir yolu da kültürün temel dinamiklerinden biri olan Türk Mûsikîsine sâhip çıkmakla olacaktır.

Şu husûsu önemle belirtmek gerekir ki, sanatta asıl gâye toplumu yüceltmek, toplumu daha iyiye, daha güzele götürmektir. Büyük şâir Yahyâ Kemâl’ in de deyişiyle “ Sanat yalnızca terennüm değil aynı zamanda da bir tenevvür vâsıtasıdır.” ( Yani bir aydınlanma aracıdır.)

Bu akşam az sonra dinleyeceğimiz Türk Mûsikîsi Konseri ile bu aydınlanmaya şâhit olacaksınız. Gazi Üniversitesi’nin öncülüğünde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu organizasyonla sayıları sadece 4 olan Türk Müziği Devlet Konservatuarları bir araya gelerek bu sanat gecesini hazırladılar.

Türk Müziğinin değişik formalarından ve türlerinden oluşan bir müzik buketini siz değerli dinleyicilerimize sunacaklar.

Biz Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak henüz çiçeği burnunda bir konservatuarız. Konservatuarımız  18 Şubat 2010 tarihinde kuruldu. Ankara’ nın ilk Türk Müziği konservatuarı oldu. Değerli Rektörümüz  Prof. Dr. Rıza Ayhan’ ın yoğun gayretleri ile gerçekleşti bu güzel kuruluş. Biz bu gayretlere lâyık olmaya çalışıyoruz. Ülkemize ve Dünya’ ya yakışır millî ve milletlerarası bir konservatuar olma yolunda hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türk Müziği alanında ses ve saz sanatçıları, besteciler, müzik araştırmacıları yetiştirecek olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı yurt içi ve yurtdışında geniş bir açılım sağlamayı hedeflemektedir.

Dünya müzikleri içinde gittikçe artan talebe karşı gerek solist gerekse orkestra üyesi olarak Türk Müziği çalgılarının dünya orkestralarına büyük bir renklilik kattığı ve arz talep oluşturduğu görülmektedir.

Konservatuarımız zengin Türk geleneğini ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra uluslararası alanda da Türk Müziği’ni tüm yönleri ile temsîl edecek bir misyonu üstlenmeyi hedeflemektedir.

Geleneğine bağlı geleceğe açık birbirinden değerli sanatçıların performanslarını az sonra dinleyeceğiz. Güzel bir sanat akşamı geçirmenizi dileyerek, hepinize saygılarımı sunuyorum ve sizleri Türk Müziği’ nin değişik renkleri ile baş başa bırakıyorum.

 Konser Videoları:

Konser Programı:

 

https://vimeo.com/60252469

https://vimeo.com/60252469